preloaderSprawozdania UFK

Wybierz rok

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. 2016 poz. 789) oraz na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 oraz Dz. U. 2016 poz. 615) udostępniamy Państwu sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Pramerica Życie TUiR SA.

I półrocze

II półrocze

Sprawozdania roczne


O funduszach

Pramerica oferuje możliwość inwestowania w fundusze zarządzane przez 4 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które stanowią uznane na rynku finansowym instytucje oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których fundusze oferujemy to:

 • Pioneer Pekao TFI S.A.
 • BZ WBK TFI S.A.
 • PKO TFI S.A.
 • ESALIENS TFI SA

 

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Pramerica

 • UFK Pramerica – Pioneer Akcji Polskich
 • UFK Pramerica – Pioneer Stabilnego Wzrostu
 • UFK Pramerica – Pioneer Obligacji Plus
 • UFK Pramerica – PKO Akcji Plus
 • UFK Pramerica – PKO Stabilnego Wzrostu
 • UFK Pramerica – PKO Papierów Dłużnych Plus
 • UFK Pramerica – Arka BZ WBK Akcji Polskich
 • UFK Pramerica – Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
 • UFK Pramerica – Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
 • UFK Pramerica – ESALIENS Akcji
 • UFK Pramerica – ESALIENS Senior
 • UFK Pramerica – ESALIENS Obligacji

 

Prospekty informacyjne funduszy

 

Adresy stron internetowych TFI

 

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych UFK Pramerica

 

FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty