preloader

Jeśli odwiedziłeś tę stronę, najprawdopodobniej jesteś zainteresowany ubezpieczeniem na życie. Dzięki naszej autorskiej analizie potrzeb, bez żadnych zobowiązań sprawdzisz, czy faktycznie go potrzebujesz. Jeśli okaże się, że tak, to stworzymy plan ubezpieczeniowy precyzyjnie dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Od początku możesz liczyć na wsparcie dedykowanego Ci Life Plannera, czyli profesjonalnego Agenta Ubezpieczeniowego. To on dokona analizy Twoich potrzeb i przygotuje indywidualny plan ubezpieczeniowy, który zapewni Ci bezpieczeństwo finansowe. Po zawarciu umowy ubezpieczenia pozostaniesz pod jego opieką. Life Planner będzie pomagać Ci m.in. w bieżącym dopasowywaniu planu ubezpieczeniowego do zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych.

Poniżej znajdziesz komplementarne rozwiązania, dzięki którym zabezpieczysz przyszłość swoich dzieci. Damy Ci pewność, że niezależnie od Twojej aktualnej sytuacji zdrowotnej czy finansowej, Twoje dzieci dostaną środki finansowe, które będą mogły przeznaczyć na dowolny cel, np.: opłacenie studiów, zakup mieszkania czy organizację wesela. Zabezpiecz swoje dzieci, aby niezależnie od nieprzewidywalnych zdarzeń, mogły wejść w dorosłe życie tak jak sobie wymarzyłeś.

Umowy główne

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

 • Ubezpieczenie może zostać zawarte odpowiednio na 15, 20, 25 lub 30 lat albo do wieku 60 lub 65 lat.
 • Udział w wypracowanym przez nas zysku z inwestycji zwiększa świadczenie oraz wartość wykupu bez podnoszenia składki.
 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

 • Suma ubezpieczenia, gwarantowana przez cały okres ubezpieczenia, jest określona w polisie. W zależności od potrzeb, jej wysokość można podwyższać lub obniżać.
 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jej bliscy otrzymają zagwarantowane świadczenie.
 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub choroby śmiertelnej, wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.
 • Gwarantowana suma ubezpieczenia może zostać powiększona o osiągnięte zyski, dzięki inwestowaniu składek w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.
 • Środki można lokować w renomowanych TFI, wybierając odpowiednie fundusze w zależności od poziomu ryzyka, jaki jest akceptowalny.
 • To Ubezpieczający decyduje jak inwestowane są środki i ma prawo do zmiany podziału składki oraz do przenoszenia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami.
 • Składki można płacić przez całe życie, 10 lub 20 lat, albo do wieku 60 lub 65 lat – w każdym przypadku ubezpieczenie obowiązuje przez całe życie.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 
Pramerica informuje, że inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków finansowych.


Ubezpieczenie na Całe Życie

 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, jej bliscy otrzymają zagwarantowane świadczenie.
 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku choroby śmiertelnej, Ubezpieczonemu wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.
 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego, Ubezpieczający zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.
 • Środki zgromadzone na polisie mogą być wykorzystane w innych, nieprzewidzianych sytuacjach życiowych.
 • Składki można płacić przez całe życie, 10, 15 lub 20 lat, albo do wieku  60, 65 lub 70 lat – w każdym przypadku ubezpieczenie obowiązuje przez całe życie.
 • Polisę można opłacić w formie jednorazowej składki.
 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Umowy dodatkowe

Ubezpieczenie na wypadek Zachorowania Dziecka

 • Katalog 33 poważnych zachorowań, 246 operacji i 36 urazów.
 • Za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest w podwójnej wysokości.
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu każdorazowo powiększane jest o dodatek rehabilitacyjny.
 • Wypłata za pobyt w szpitalu przysługuje już od pierwszego dnia.

Ubezpieczenie na wypadek Poważnego Zachorowania Dziecka

 • Katalog 32 poważnych zachorowań skutkujących wypłatą świadczenia.
 • Możliwość ubezpieczenia na wysokie sumy.
 • Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów leczenia dziecka.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami, wypełnij formularz.

Wyślij

FAQ

1. W jakiej formie Pramerica wypłaca należne świadczenie?
Przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego/Uprawnionego – rekomendowana i najszybsza forma wypłaty. Konto bankowe powinno należeć do osoby, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia.
Przekazem pocztowym do kwoty 3 500,00 zł – mniej dogodna i wydłużona forma z uwagi na procesy pocztowe – środki przekazywane są na wskazany przez Ubezpieczonego/Uprawnionego adres.
 
2. Jaki formularz należy wypełnić w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, aby otrzymać wypłatę świadczenia?
Wniosek o wypłatę świadczenia, który jest dostępny w zakładce Strefa Klienta.
 
3. Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?
Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania wniosków o wypłatę świadczenia znajdziesz w zakładce Strefa Klienta.
 
4. Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby złożyć kompletny wniosek o wypłatę świadczenia?
Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia, wraz z dokumentacją medyczną oraz innymi wymaganymi dokumentami, w tym dokumentami urzędowymi, dotyczącymi zgłaszanego roszczenia, które potwierdzą:

 • Fakt zajścia zdarzenia i jego okoliczności;
 • Tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;
 • Prawo osoby zgłaszającej roszczenie do otrzymania świadczenia.

Wykaz dokumentów dotyczących zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia indywidualnego – Strefa Klienta.

Uwaga!
W przypadku zgłaszania wniosku o wypłatę świadczenia w formie elektronicznej przesyłane dokumenty powinny być skanami lub fotografiami posiadanych przez Państwa oryginałów dokumentów lub ich uwierzytelnionych kserokopii.
 
5. Jak długo trzeba czekać na decyzję w sprawie wypłaty świadczenia?
Cenimy Twój czas i wiemy, jak ważny jest dla Ciebie szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych. Nasi specjaliści doskonalą procesy wypłat, aby jak najszybciej wypłacać należne świadczenia. Dzięki temu pieniądze mogą znaleźć się na Twoim koncie nawet w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentacji, choć ustawowo mamy na to 30 dni. Termin realizacji świadczeń jest określony w OWU.
 
6. Jak mogę zmienić dane w polisie: adres, nazwisko, metody płatności, uposażonego czy termin pobierania składki?
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Strefa Klienta.
 
7. Co to jest Świadczenie?
Świadczenie – kwota/środki wypłacane Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub uprawnionemu, w przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia np. śmierci czy inwalidztwa.
 
8. Gdzie można dowiedzieć się, na jakim etapie realizacji jest wniosek o wypłatę świadczenia?
Status wypłaty świadczenia można sprawdzić kontaktując się z Działem Wypłaty Świadczeń pod numerem telefonu 22 329 30 99 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
 
9. Gdzie znajdę aktualną wycenę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych?
Informacje na temat aktualnej wyceny UFK znajdują się na dedykowanej podstronie.
 
10. Dlaczego Pramerica jest firmą godną zaufania, która gwarantuje wypłatę świadczeń swoim klientom?
Pramerica od lat utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) kapitałami własnymi. Wpływ na stabilną sytuację spółki ma także bezpieczna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne. Szczegółowe informacje wraz z raportem wypłacalności i kondycji finansowej znajdują się w zakładce Dane finansowe.
 
11. Jaka jest relacja między Pramerica a Prudential?
Pramerica to marka stosowana przez Prudential Financial, Inc. (PFI), spółkę zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. PFI nie jest powiązany w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje na temat amerykańskiej spółki PFI znajdują się na www.prudential.com.
 

12. Jak poprawienie wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia?

Poprawnie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia w każdym przypadku powinien zawierać następujące dane:

 • Nazwę zakładu pracy/numer polisy – wpisane ręcznie lub pieczęć zakładu pracy (dane dotyczące zakładu pracy dotyczą ubezpieczeń grupowych);
 • Imię i nazwisko Ubezpieczonego/numer PESEL Ubezpieczonego;
 • Aktualny adres do korespondencji;
 • Aktualny numer telefonu (stacjonarny/komórkowy) oraz adres e-mail – podanie tych danych przyśpiesza proces realizacji roszczenia i ułatwia kontakt z osobą zgłaszającą;
 • Datę zdarzenia/rozpoznania choroby;
 • Rodzaj zgłaszanego zdarzenia (zgodnie z listą znajdującą się we wniosku i posiadanym zakresem ubezpieczenia);
 • Dokładny opis dotyczący okoliczności i przebiegu wypadku (jeśli zgłoszenie dotyczy wypadku);
 • Dane lekarzy prowadzących oraz adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony się leczył (dotyczy głownie świadczeń z tytułu: Operacji Chirurgicznych, Poważnego Zachorowania, Uszczerbku na Zdrowiu);
 • Oświadczenie obojga małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim, o ile nie załączono aktualnego odpisu aktu małżeństwa (w przypadku roszczeń dotyczących małżonka i śmierci rodzica współmałżonka);
 • Sposób wypłaty świadczenia (numer rachunku bankowego lub adres);
 • Podpis Ubezpieczonego;
 • Dane kontaktowe do osoby administrującej ubezpieczenia w zakładzie pracy.

 

Prosimy, aby każdy wniosek był wypełniany drukowanymi literami niebieskim długopisem. W przypadku podania adresu e-mail prosimy o czytelne wprowadzenie całego adresu we wniosku (prosimy uwzględnić kropki, spacje i inne znaki specjalne w adresie).

 

13. Jakie dodatkowe dokumenty są wymagane w przypadku, gdy Uprawnionym do wypłaty świadczenia jest osoba Małoletnia?

Jeśli opiekę nad małoletnim sprawuje rodzic:

Konieczne jest podpisanie przez rodzica oświadczenia potwierdzającego, że jest przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka oraz że przysługuje mu pełna władza rodzicielska (tj. nie zostały mu odebrane, zawieszone ani ograniczone prawa rodzicielskie).

 

Świadczenia do wysokości 10 000 złotych mogą być wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub na rachunek bankowy małoletniego dziecka. W przypadku wypłaty na rachunek osoby małoletniej, konieczne jest przekazanie zaświadczenia z banku potwierdzającego, że właścicielem rachunku jest ta osoba małoletnia.

 

Świadczenia wyższe niż 10 000 złotych wypłacane są zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu opiekuńczego zawierającym zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka.

Jeśli świadczenie należne do wypłaty jest wyższe niż 10 000 złotych, konieczne jest dostarczenie odpisu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego zawierającego zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby małoletniej

 

Jeśli opiekę nad małoletnim sprawuje opiekun prawny:

Konieczne jest dostarczenie odpisu prawomocnego orzeczenia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego. Niezależnie od wysokości świadczenia przysługującego osobie małoletniej, do wypłaty świadczenia wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby małoletniej.


Słownik pojęć

Agent Ubezpieczeniowy:

pośrednik ubezpieczeniowy wykonujący czynności ubezpieczeniowe działający w imieniu lub na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego

Life Planner®:

to zastrzeżony znak towarowy wykorzystywany przez Pramerica Życie TUiR SA na określenie profesjonalnych Agentów Ubezpieczeniowych

Indeksacja składki:

inflacyjne podwyższenie składki oraz odpowiednio sumy ubezpieczenia, w celu uniknięcia w długim okresie obniżenia wartości polisy na skutek inflacji

Nieszczęśliwy wypadek (NW):

nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie losowe, w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub zmarł

Okres ubezpieczenia:

okres między rozpoczęciem odpowiedzialności ubezpieczeniowej przez Pramerica Życie TUiR SA a jej zakończeniem

Ochrona tymczasowa:

ochrona zapewniana przez Pramerica Życie TUiR SA od momentu złożenia wniosku o ubezpieczenie na życie do jego finalnej akceptacji i podpisania umowy ubezpieczenia

OWU:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli dokument, na podstawie którego zawierana jest umowa ubezpieczenia, zawierający niezbędne informacje takie jak np. zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, definicje, dołączany do polisy

OWUD:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego, czyli dokument, na podstawie którego zawierana jest umowa ubezpieczenia dodatkowego, zawierający niezbędne informacje takie jak np. zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, definicje, dołączany do polisy

Polisa:

dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia określający m.in. jej warunki, czas trwania, wysokość składki, sumę ubezpieczenia oraz osoby uposażone. Polisa może zawierać kilka umów ubezpieczenia, w tym umowy dodatkowe

Rocznica polisy:

rocznica dnia rozpoczęcia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA

Składka:

kwota, określona w umowie ubezpieczenia, należna Pramerica Życie TUiR SA za udzielaną ochronę ubezpieczeniową

Suma ubezpieczenia:

kwota zapisana w polisie, która stanowi podstawę do określenia wysokości świadczenia

Świadczenie:

wypłata osobie uprawnionej środków pieniężnych w przypadku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia np. śmierci czy inwalidztwa; również zwolnienie z opłacania składek

Ubezpieczony:

osoba fizyczna wskazana w polisie, której życie i zdrowie objęte są ochroną ubezpieczeniową

Ubezpieczający:

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczeniową

Uposażony:

osoba lub osoby wskazane w polisie przez Ubezpieczającego za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, które otrzymują wypłatę świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, np. śmierci ubezpieczonej osoby

Wartość wykupu:

kwota wypłacana przez Pramerica Życie TUiR SA w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed umówionym terminem zapadalności