preloader

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (zgodnie z art. 488 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

 

 

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 poz. 892 z pózn. zm.)

 

Liczba postępowań pozasądowych w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Pramerica Życie TUiR SA w roku 2017: 1

Wyniki finansowe za 2017 rok

Nasza spółka jest częścią grupy PFI, która działa w sektorze usług finansowych od ponad 140 lat. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami finansowymi spółki na oficjalnej stronie www.prudential.com.