Baza najczęściej zadawanych pytańPokaż wszystkie     Ukryj wszystkie


Co to jest polisa grupowa?

Polisa grupowa jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy grupowej na życie pomiędzy Ubezpieczającym (Pracodawcą) a Pramerica Życie TUiR SA, w ramach której ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie i zdrowie pracowników oraz członków ich rodzin.

Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest na rzecz osoby trzeciej oraz na "cudzy rachunek". W umowie tej wyróżnia się m.in.:

 • Ubezpieczającego – który jest podmiotem zawierającym umowę, zobowiązanym do opłacania składek ubezpieczeniowych;

 • Ubezpieczonego – którego życie i zdrowie są objęte ochroną ubezpieczeniową;

 • Osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia – osobę, której przysługuje prawo do otrzymania świadczenia na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia jest Uposażony, czyli osoba wskazana przez Ubezpieczonego we Wniosku Przystąpienia do Ubezpieczenia.


Co odróżnia ubezpieczenia grupowe do ubezpieczeń indywidualnych?

Podstawowe różnice pomiędzy ubezpieczeniami indywidualnymi a grupowymi to:  

 • Sposób zawierania umów ubezpieczenia;

 • Charakter prawny umowy ubezpieczenia;

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej;

 • Sposób obejmowania ochroną ubezpieczeniową;

 • Administrowanie ubezpieczeniem;

 • Ocena i selekcja ryzyka (underwriting);

 • Sposób opłacania składki ubezpieczeniowej (w ubezpieczeniach grupowych za pośrednictwem Pracodawcy).


Co to jest Świadczenie?

Świadczenie to kwota, którą Pramerica Życie TUiR SA jest zobowiązana wypłacić Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub innej osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.


W jaki sposób ustalana jest wysokość sumy ubezpieczenia?   

Wysokość sumy ubezpieczenia jest określona w zależności od preferencji zakładu pracy i może być:

 • Jednakowa dla wszystkich pracowników;

 • Jednakowa dla obiektywnie wyodrębnionych podgrup pracowników (np. pracownicy umysłowi/fizyczni, przynależność do określonego działu firmy, zajmowane stanowisko);

 • Ustalona jako wielokrotność zarobków;

 • Uzależniona od stażu pracy pracownika.


Kto jest zobowiązany do opłacenia składki?   

Składka za ubezpieczenie grupowe opłacana jest za pośrednictwem Ubezpieczającego, ale finansowana może być:

 • Przez pracodawcę;

 • Przez pracownika; 

 • Wspólnie (część składki opłaca pracodawca, a część pracownik).


Kto może być objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczeniem grupowym może być objęty każdy pracownik, który nie osiągnął limitu wieku, zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy wskazanej w warunkach ubezpieczenia. Limit wieku ustalany jest dla indywidualnie dla każdej umowy (np. w pakiecie „Pramerica dla Firmy” limit wieku wynosi 67 lat).


Co należy wiedzieć przed podpisaniem Wniosku o Zawarcie Umowy Ubezpieczenia/Wniosku Przystąpienia do Ubezpieczenia?

Należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, określającymi m.in. zakres, warunki świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, datę początku i końca ubezpieczenia, przysługujące świadczenia, prawa i obowiązki stron, sposób ustalania oraz wypłaty świadczeń, a także z wysokością składki ubezpieczeniowej pracownika należnej za wybrany zakres ubezpieczenia.


Jakie informacje i dane należy przygotować przed wypełnieniem i podpisaniem Wniosku o Przystąpienie do Ubezpieczenia?

Wniosek Przystąpienia do Ubezpieczenia jest to dokument, w którym Ubezpieczony wyraża zgodę na objęcie go ochroną w ramach Umowy ubezpieczenia, której warunki zostały wynegocjowane przez Ubezpieczającego. Dane wymagane przez Pramerica Życie TUiR SA to dane osobowe Ubezpieczonego (m.in.: adres, PESEL, dane kontaktowe, data zatrudnienia u obecnego pracodawcy, wnioskowana data przystąpienia do polisy), a także dane Uposażonych, tj. osób uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. W niektórych przypadkach wymagane są także dane na temat stanu zdrowia Ubezpieczonego.


Jak zmienić Uposażonych, adres, nazwisko?

Informacje o wszelkich zmianach należy przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w:

 • Najbliższym oddziale Pramerica Życie TUiR SA;

 • Centrali Pramerica Życie TUiR SA (al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa).

W przypadku zmiany Uposażonego konieczne jest przesłanie do Pramerica Życie TUiR SA podpisanego przez Ubezpieczonego oświadczenia. Druki formularzy zmian dostępne są w zakładce OWU i formularze .


Co zrobić w przypadku śmierci Ubezpieczonego, gdy nie wiadomo, kto był Uposażonym?

Wystarczy poinformować o tym Pramerica Życie TUiR SA. Przedstawiciel Pramerica Życie TUiR SA skontaktuje się bezpośrednio z Uposażonym i poinformuje o wymaganych dokumentach. Po zakończonym procesowaniu świadczenia Pracodawca otrzyma informację o zakończonym postępowaniu i wysokości wypłaconej kwoty.


Jak zgłosić roszczenie?

W przypadku konieczności złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, prosimy postępować wg wskazówek dostępnych w zakładce Zgłoś roszczenie.

Roszczenie możesz zgłosić na pięć sposobów:

 

Ważne:

 • Jeśli chcesz zgłosić roszczenie online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapoznaj się z podstawowymi informacjami, które ułatwią Ci wysłanie wniosku o wypłatę świadczenia - Podstawowe informacje oraz z Regulaminem, Polityką prywatności oraz Oświadczeniem.

 • Zgłoszenie roszczenia telefonicznie wymaga dodatkowo przesłania oryginalnej dokumentacji przesyłką listowną (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia).

.

 


Gdzie można dowiedzieć się na jakim etapie procesowania jest złożone roszczenie?

Status roszczenia można sprawdzić kontaktując się z Działem Wypłaty Świadczeń pod nr telefonu 
22 329 30 99 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.


Jak wdrożyć program ubezpieczeniowy w Twojej firmie?

1. Należy skontaktować się z Pramerica Życie TUiR SA w celu uzgodnienia warunków współpracy i przygotowania oferty. Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail: grupowe@pramerica.pl.

2. W ciągu 2 dni roboczych na otrzymane zapytanie odpowie nasz przedstawiciel, który będzie także do dyspozycji w celu dopasowania optymalnego rozwiązania do potrzeb Pracodawcy i jego pracowników.

3. Po wyborze typu ubezpieczenia, zespół specjalistów Pramerica Życie TUiR SA, na życzenie Pracodawcy, będzie służyć kompleksowym wsparciem w procesie wdrożenia ubezpieczenia grupowego, polegającym m.in. na: 

 • Opracowaniu i przygotowaniu materiałów informacyjnych dla pracowników zgodnie z wybranym zakresem ubezpieczenia;

 • Spotkaniach i prezentacjach programu dla pracowników;

 • Konsultacjach;

 • Szkoleniach ze znajomości oferowanych produktów;

 • Szkoleniach z postępowania w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (w proces wypłaty świadczenia nie angażujemy Pracodawcy);
 • Bieżącym wsparciu dla Pracodawcy na etapie przed- i posprzedażowym;

 • Stałym kontakcie z osobą wyznaczoną do opieki nad danym Klientem – Specjalistą ds. Administracji Polis Grupowych.