Roszczenie możesz zgłosić na pięć sposobów:

 

Ważne:

 • Jeśli chcesz zgłosić roszczenie online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapoznaj się z podstawowymi informacjami, które ułatwią Ci wysłanie wniosku o wypłatę świadczenia - Podstawowe informacje  oraz z Regulaminem, Polityką prywatności oraz Oświadczeniem.

 • Zgłoszenie roszczenia telefonicznie wymaga dodatkowo przesłania oryginalnej dokumentacji przesyłką listowną (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia).

 

Masz jakieś pytania dotyczące zgłaszania roszczenia? Zapoznaj się z poniższą bazą najczęściej zadawanych pytań:

.

 

Baza najczęściej zadawanych pytańPokaż wszystkie     Ukryj wszystkie


W jakiej formie Pramerica wypłaca należne świadczenie?

 • Przelewem na rachunek bankowy – rekomendowana forma wypłaty. Kwota świadczenia przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego/Uprawnionego. Jest to najszybsza forma realizacji świadczenia. Konto bankowe powinno należeć do osoby, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia.

 • Przekazem pocztowym do kwoty 3 500,00 zł – kwota świadczenia przekazywana jest na wskazany przez Ubezpieczonego/Uprawnionego adres. Mniej dogodna i wydłużona forma realizacji należnego świadczenia ze względu na cykl operacyjny poczty.


Jaki formularz należy wypełnić w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego?

Ubezpieczenia Indywidualne:

 • Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu: Śmierci Ubezpieczonego/Poważnego Zachorowania Dziecka Ubezpieczonego/Śmierci lub Inwalidztwa Ubezpieczonego/Uszczerbku na Zdrowiu/Śmierci Dziecka Ubezpieczonego/Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu/Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego/Choroby Śmiertelnej Dziecka Ubezpieczonego/Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa/Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Dziecka Ubezpieczonego/Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego/Długotrwałej Niezdolności Ubezpieczonego do Pracy/Częściowego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego/Śmierci Ubezpieczonego w trakcie pobierania świadczenia emerytalnego z tytułu umowy ubezpieczenia

  Pobierz wniosek

Ubezpieczenia Grupowe:

 • Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia dotyczącego członka rodziny/partnera życiowego Ubezpieczonego oraz Ubezpieczonego – należy wypełnić w przypadku zdarzeń dotyczących: Śmierci/Poważnej Choroby/Świadczenia aptecznego/Trwałego Inwalidztwa/Pobytu w Szpitalu/Pobytu w Sanatorium/Uszczerbku na Zdrowiu/Operacji Chirurgicznej/Niezdolności do pracy/ Poważnej Choroby Dziecka Ubezpieczonego/Śmierci Małżonka Ubezpieczonego lub Partnera Życiowego Ubezpieczonego/Poważnej Choroby Małżonka Ubezpieczonego/Pobytu Dziecka wraz z Ubezpieczonym w Szpitalu

  Pobierz wniosek


Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia, wraz z dokumentacją medyczną oraz innymi wymaganymi dokumentami, w tym dokumentami urzędowymi, dotyczącymi zgłaszanego roszczenia, które potwierdzą:

 • Fakt zajścia zdarzenia i jego okoliczności;

 • Tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie;

 • Prawo osoby zgłaszającej roszczenie do otrzymania świadczenia.
   

Szczegółowe wykazy dokumentów potrzebnych do zgłoszenia poszczególnych roszczeń znajdują się w załącznikach:


Kserokopie dokumentów:

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub instytucję, która wydała dokument lub osoby i podmioty upoważnione przez Pramerica Życie TUiR SA (np. brokera upoważnionego do reprezentowania Klienta w procesie wypłaty świadczeń, upoważnionego pracownika lub współpracownika Ubezpieczającego administrującego umową grupowego ubezpieczenia na życie, pracownika Działu Obsługi Klienta Pramerica Życie TUiR SA).


Poświadczenie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Pramerica Życie TUiR SA powinno zawierać tekst "za zgodność z oryginałem", pieczątkę imienną wraz z czytelnym podpisem upoważnionej osoby oraz pieczęć firmową. Jeżeli osoba poświadczająca kserokopie dokumentów nie posiada imiennej pieczątki, pod tekstem "za zgodność z oryginałem" powinna przystawić pieczątkę firmy lub oddziału i podpisać się wyraźnie imieniem i nazwiskiem. Za zgodność z oryginałem należy potwierdzić każdy dokument przesyłany w formie kserokopii.
 

Zależnie od okoliczności zdarzenia, Pramerica może zwrócić się o dodatkowe dokumenty niezbędne do oceny zasadności zgłoszonego roszczenia.


W przypadku zdarzenia, mającego miejsce poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, uprawniony do świadczenia jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pramerica ŻycieTUiR SA nie pokrywa kosztu tłumaczenia.

 

Uwaga!
W przypadku zgłaszania roszczeń w formie elektronicznej przesyłane dokumenty powinny być skanami lub fotografiami posiadanych przez Państwa oryginałów dokumentów lub ich uwierzytelnionych kserokopii.


Jak długo trzeba czekać na decyzję w sprawie wypłaty świadczenia?

Cenimy czas naszych Klientów i wiemy, jak ważny jest on w trudnych sytuacjach losowych. Dlatego też pracujemy nad podnoszeniem naszych standardów. Nasi specjaliści doskonalą procesy wypłaty świadczeń, aby jak najszybciej wypłacać należne świadczenia.

Termin realizacji świadczeń jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w specyfikacjach polis (dotyczy ubezpieczeń grupowych).


Jak poprawienie wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia?

Poprawnie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia w każdym przypadku powinien zawierać następujące dane:

 • Nazwę zakładu pracy/numer polisy – wpisane ręcznie lub pieczęć zakładu pracy (dane dotyczące zakładu pracy dotyczą ubezpieczeń grupowych);

 • Imię i nazwisko Ubezpieczonego/numer PESEL Ubezpieczonego;

 • Aktualny adres do korespondencji;

 • Aktualny numer telefonu (stacjonarny/komórkowy) oraz adres e-mail – podanie tych danych przyśpiesza proces realizacji roszczenia i ułatwia kontakt z osobą zgłaszającą;

 • Datę zdarzenia/rozpoznania choroby;

 • Rodzaj zgłaszanego zdarzenia (zgodnie z listą znajdującą się we wniosku i posiadanym zakresem ubezpieczenia);

 • Dokładny opis dotyczący okoliczności i przebiegu wypadku (jeśli zgłoszenie dotyczy wypadku);

 • Dane lekarzy prowadzących oraz adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony się leczył (dotyczy głownie świadczeń z tytułu: Operacji Chirurgicznych, Poważnego Zachorowania, Uszczerbku na Zdrowiu);

 • Oświadczenie obojga małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim, o ile nie załączono aktualnego odpisu aktu małżeństwa (w przypadku roszczeń dotyczących małżonka i śmierci rodzica współmałżonka);

 • Sposób wypłaty świadczenia (numer rachunku bankowego lub adres);

 • Podpis Ubezpieczonego;

 • Dane kontaktowe do osoby administrującej ubezpieczenia w zakładzie pracy.

Prosimy, aby każdy wniosek był wypełniany drukowanymi literami niebieskim długopisem. W przypadku podania adresu e-mail prosimy o czytelne wprowadzenie całego adresu we wniosku (prosimy uwzględnić kropki, spacje i inne znaki specjalne w adresie).