Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (zgodnie z art. 488 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej - 2016 r.

 

Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 poz. 892 z pózn. zm.):


Liczba postępowań pozasądowych w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Pramerica Życie TUiR SA w roku 2016: 1

 

 

 

WYNIKI FINANSOWE

Poniżej prezentujemy wyniki finansowe Pramerica Życie TUiR SA za 2016 rok.

Historyczne wyniki finansowe spółki znajdują się w archiwum.
Archiwum